Well-being rolników i społeczności rolniczych

28 maja 2024 roku w Brukseli odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Grupy Tematycznej ds. Wsparcia Zdrowia Psychicznego Rolników i Społeczności Rolniczych (Thematic Group on Supporting the Mental Health of Farmers and Farming Communities). Celem spotkania było omówienie i wymiana wiedzy na temat skutecznych strategii budowania świadomości na temat zdrowia psychicznego i zapewnienia wsparcia dla społeczności rolniczych, w tym wsparcia kobiet.

Główne wyzwania w kwestii dbałości o zdrowie psychiczne kobiet w rolnictwie związane są z koniecznością identyfikacji źródeł stresu i problemów ze zdrowiem psychicznym, w tym przede wszystkim koniecznością zachowania trudnej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Kobiety, które samodzielnie lub wspólnie prowadzą działalność rolniczą, bardzo często nie otrzymują koniecznego wsparcia społecznego. Ponadto często mierzą sie z brakiem uznania dla ich wkładu na rzecz rozwoju gospodarstwa, a kobiece wartości, takie jak otwarta komunikacja, kontrastują z bardziej męskimi wartościami, które dominują w przestrzeni rolniczej. Między innymi dlatego kobiety pracujące w rolnictwie stoją przed odrębnymi wyzwaniami wymagającymi dostosowanego do ich potrzeb wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.

Zmiana tego stanu rzeczy będzie możliwa dzięki wdrażaniu dedykowanych inicjatyw, w tym tworzeniu  i wspieraniu grup dyskusyjnych tylko dla kobiet, co pozwoli zapewnić im bezpieczną przestrzeń do dyskusji na temat zdrowia psychicznego. Ważną rolę odgrywają również takie narzędzia jak doradztwo telefoniczne czy projekty szkoleniowe zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego wymaga szerokiego podejścia, obejmującego szkolenia, grupy dyskusyjne czy zmiany legislacyjne.

– wskazywała Małgorzata Bojańczyk z inicjatywy Agro Woman.

Źródło: EU CAP Network.

Jak podkreślali uczestnicy spotkania – kobiety pracujące w rolnictwie powinny wykorzystywać swoją wyjątkową perspektywę i tworzyć sieci kontaktów w swoich społecznościach, aby wspierać się wzajemnie w zakresie zdrowia psychicznego i budować pozytywny wpływ w swoim otoczeniu. Współpraca i innowacje są niezbędne, aby sprostać różnorodnym potrzebom kobiet w rolnictwie.

Do najważniejszych inicjatyw wspierających kobiety w społecznościach wiejskich należą:

  • Dzielenie się skutecznymi praktykami w krajach UE i budowa wspólnej bazy dobrych praktyk w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego rolników.
  • Budowa internetowych kanałów wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, zwłaszcza w społecznościach, w których osobiste korzystanie ze specjalistycznego wsparcia może wiązać się z ostracyzmem społecznym.
  • Szkolenia z pierwszej, interwencyjnej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, które zwiększają odporność na stres.
  • Warsztaty grupowe dla rolników.
  • Wsparcie finansowe ze strony administracji lokalnej i rządowej, w tym zapewnienie stałego finansowania dla inicjatyw w zakresie zdrowia psychicznego.
  • Integracja wsparcia zdrowia psychicznego z doradztwem rolniczym.
  • Programy szkoleniowe dla pracowników pierwszej linii w zakresie rozpoznawania oznak niepokoju.

Celem prac Grupy Tematycznej ds. Wsparcia Zdrowia Psychicznego Rolników i Środowisk Rolniczych jest określenie najważniejszych, pilnych i możliwych do osiągnięcia celów w zakresie wspierania zdrowia psychicznego i dobrostanu społeczności rolniczych. Grupa działa w ramach European CAP Network, która została powołana na mocy rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej w celu wspierania planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej.

Więcej informacji na temat pracy grupy można znaleźć na tej stronie.