O inicjatywie

Zrównoważenie rolnictwa i produkcji żywności opiera się na trzech, wzajemnie uzupełniających się i nierozłącznych, elementach:

  • Środowisku – czyli stosowaniu zrównoważonych praktyk rolniczych, które pomagają chronić jego zasoby: glebę, wodę, powietrze oraz bioróżnorodność.
  • Ekonomii – czyli takich sposobach prowadzenia produkcji rolnej, które są opłacalne dla rolników i rolniczek gwarantując godne warunki życiowe oraz zapewniając im środki dla rozwoju gospodarstwa.
  • Społeczeństwie – co oznacza, że sposób prowadzenia działalności rolniczej musi być akceptowalny społecznie, zarówno zakresie oczekiwań konsumentów jak i lokalnej społeczności.

Kobiety w rolnictwie
Kobiety od wieków stanowią kluczowy element działalności gospodarstw rolnych zarówno w Polsce jak i Europie. Obecnie mają wyjątkową okazję, aby wspierać zmiany i wspólnie odpowiadać na wyzwania przed jakim stoi rolnictwo oraz pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów. Niestety pomimo znaczącej roli kobiet w rolnictwie, w debacie publicznej i branżowej silnie zakorzeniony jest stereotyp, że gospodarka rolna jest przede wszystkim domeną mężczyzn. W rzeczywistości znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce prowadzona jest przez kobiety – prowadzą one, samodzielnie lub wspólnie, 1/3 gospodarstw w naszym kraju.

Nasze działania skierowane będą do różnych grup, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Aktywność na rzecz podnoszenia atrakcyjności pracy kobiet w rolnictwie jest odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania społeczne. Chcemy wspierać  i promować rolę kobiet tak, aby kariera w rolnictwie była dla nich atrakcyjna, dawała satysfakcję, możliwość realizacji własnych ambicji i przynosiła odpowiednie dla ich kompetencji i zaangażowania efekty ekonomiczne.

Celem inicjatywy Agro Woman jest uatrakcyjnienie pracy kobiety w rolnictwie, wsparcie jej poprzez edukację merytoryczną z zakresu finansów, zarządzania przedsiębiorstwem, języków obcych oraz rozwój umiejętności miękkich.

Działania w ramach inicjatywy opieramy na trzech filarach:

  • Ekonomicznym – w którym skupiamy się na przedsiębiorczości kobiet. Pierwszym krokiem, jest uruchomienie programu mentoringowego. Jego efektem będzie opracowanie indywidualnych planów rozwojowych obejmujących m.in. zaganiania z zakresu finansów, zarządzania przedsiębiorstwem, języków obcych czy rozwoju umiejętności miękkich.
  • Społecznym – w którym chcemy koncentrować się na rzadko podejmowanej problematyce dobrostanu psychicznego, zagadnieniach work-life balance i wypalenia zawodowego, które dotykają rolników i rolniczki. Tematyka ta wciąż stanowi tabu w społeczności wiejskiej, a dostęp do wsparcia w tym zakresie na terenach wiejskich jest w dalszym ciągu ograniczony.
  • Środowiskowym – rolnictwo znajduje się obecnie pod dużą presją w mierzeniu się z wyzwaniami klimatycznymi, ekonomicznymi, geopolitycznymi czy wynikającymi z samego modelu jego funkcjonowania (duże rozdrobnienie gospodarstw). Zrównoważony rozwój to nowy, duży obszar zagadnień, który musi zostać zaadresowany przez rolnictwo w Polsce. Chcemy, aby rolniczki brały aktywny udział w procesie zmian w kierunku zrównoważenia.

Ponadto chcemy być ambasadorem wspierania pozytywnego wizerunku kobiet w rolnictwie w mediach.