Ambasada Francji w Polsce patronem Agro Woman

Chociaż kobiety od wieków stanowią kluczowy element działalności gospodarstw rolnych zarówno w Polsce jak i Europie to w debacie publicznej wciąż dominuje stereotyp, że gospodarka rolna jest przede wszystkim domeną mężczyzn. Inicjatywa Agro Woman stawia sobie za cel uatrakcyjnienie prowadzenia biznesu przez kobiety w rolnictwie.

Kobiety odgrywają kluczową rolę w rolnictwie francuskim, bardzo często będąc siłą napędową rozwoju i innowacji. Mimo to, nadal występują pewne dysproporcje i różnice w ich statusie zawodowym. Sytuacja ta jednak stopniowo się poprawia, m.in. dzięki działaniom podejmowanym przez francuską administrację zarówno na poziomie krajowym, w tym pracom grupy senackiej na rzecz równouprawnienia płci, jak i lokalnym, gdzie kobiety są coraz liczniej reprezentowane we władzach izb rolniczych.

Wzmacnianie roli kobiet w środowisku rolniczym, wspieranie przedsiębiorczości i promowanie przywództwa kobiet w gospodarstwach rolnych, organizacjach i świecie biznesu to działania, które odzwierciedlają zaangażowanie naszej Ambasady we wdrażanie polityki publicznej w zakresie równości kobiet i mężczyzn. Dlatego z przyjemnością obejmuję patronatem Ambasady Francji w Polsce inicjatywę Agro Woman.

– powiedział Etienne de Poncins, Ambasador Francji w Polsce.

Co czwarte gospodarstwo rolne we Francji jest zarządzane przez kobiety, które stanowią 26,2% szefów gospodarstw rolnych i 5,1% szefów przedsiębiorstw rolnych. Według danych z 2021 roku, łącznie 29,5% gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych było zarządzanych lub współzarządzanych przez co najmniej jedną kobietę. Średnia wieku kobiet pełniących funkcję szefów gospodarstw lub przedsiębiorstw rolnych we Francji wynosi 51 lat.

Celem inicjatywy Agro Woman jest uatrakcyjnienie pracy kobiet w rolnictwie oraz wsparcie ich poprzez edukację merytoryczną w zakresie finansów, zarządzania przedsiębiorstwem, języków obcych i rozwijania umiejętności miękkich. Aktywność ta odpowiada na zmieniające się oczekiwania społeczne. W Polsce, mimo znaczącej roli kobiet w rolnictwie, gospodarka rolna wciąż jest postrzegana jako domena mężczyzn. W rzeczywistości, znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce jest prowadzona przez kobiety – samodzielnie lub wspólnie zarządzają one jedną trzecią gospodarstw w kraju.

Inicjatywa ma na celu wspieranie i promowanie roli kobiet, aby kariera w rolnictwie była dla nich atrakcyjna, dawała satysfakcję, umożliwiała realizację własnych ambicji i przynosiła odpowiednie efekty ekonomiczne, adekwatne do ich kompetencji i zaangażowania.

– podkreśliły Małgorzata Bojańczyk i Karolina Tarnawska, współinicjatorki Agro Woman.

Patronami inicjatywy są również Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie. Patronem merytorycznym jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Sytuacja kobiet w niemieckim rolnictwie

15 maja 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej Agro Woman z zaproszonymi gośćmi. Rozmawialiśmy o sytuacji kobiet wiejskich i ich rodzin w Niemczech. Gospodarzem spotkania był partner współpracy międzynarodowej inicjatywy – Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Spotkanie otworzyli Pan Jens Beiküfner oraz Pan Friedemann Kraft z Wydziału ekonomicznego Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Gościem specjalnym spotkania była Christine Reitelshöfer – wiceprezeska Deutscher LandFrauenverband e.V. (dlv), które jest największym niemieckim stowarzyszeniem kobiet wiejskich i ich rodzin zrzeszającym 450 tys. kobiet. Stowarzyszenie działa od 75 lat, a jego celem jest poprawa jakości życia, warunków pracy i partycypacji społecznej na obszarach wiejskich oraz reprezentowanie interesów kobiet w relacjach z administracją rządową na poziomie lokalnym i federalnym. Organizacja realizuje szereg projektów, w tym związanych ze zdrowym odżywieniem dzieci w szkołach wiejskich, promujących większy udział kobiet w lokalnej polityce oraz wspierających przedsiębiorczość kobiet.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Christine Reitelshöfer – Deutscher LandFrauenverband e.V. (dlv)
 • Jens Beiküfner – Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
 • Friedemann Kraft – Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
 • Anke Siebold – Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
 • François Viel – Ambasada Francji w Polsce
 • Bożena Bochenek – Ambasada Francji w Polsce
 • Camille Nolla – Ambasada Francji w Polsce
 • Olaf Horbańczuk – Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce
 • Paulina Woźniak-Grudziecka – Ambasada Brytyjska w Warszawie
 • dr hab. Monika Stanny – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Małgorzata Bojańczyk – Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
 • Karolina Tarnawska – Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
 • Agnieszka Kozłowska – Farmer.pl

W sumie w rolnictwie w Niemczech zatrudnionych jest prawie milion osób – około 2 procent całkowitej siły roboczej. Na początku XX wieku sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W tym czasie rolnictwo nadal zatrudniało około 38 procent siły roboczej.

Jednym z tematów omawianych podczas spotkania były wnioski z pierwszego ogólnoniemieckiego badania od czasu zjednoczenia Niemiec dotyczącego sytuacji życiowej i zawodowej kobiet w rolnictwie. Co prawda trend w zakresie sukcesji gospodarstw rolnych przez kobiety w Niemczech i zakładania przez nie własnych gospodarstw rośnie, to jednak – jak wskazywała Christine Reitelshöfer – konieczne są dalsze działania wzmacniające pozycję następczyń i potencjalnych kierowniczek gospodarstw rolnych.

Bez odziedziczenia gospodarstwa rozpoczęcie działalności gospodarczej w rolnictwie jest trudne do zrealizowania. Dlatego potrzebne są niskoprogowe programy wsparcia i usługi doradcze dla kobiet rozpoczynających działalność w rolnictwie, np. w formie sieci założycielek, programów mentorskich i wsparcia dla wymiany gruntów i pośrednictwa w obrocie ziemią. Zmiana sytuacji kobiet wiejskich będzie możliwa dzięki zwiększaniu świadomości na temat specyficznych dla płci wzorów do naśladowania wśród wszystkich zaangażowanych stron. Dotyczy to kobiet i ich partnerów, grup interesu, a także innych organizacji rolniczych.

– podkreślała Christine Reitelshöfer.

Dlatego kobiety w gospodarstwach rolnych powinny współpracować ze swoimi partnerami na wczesnym etapie, tak aby zapewnić sobie bezpieczeństwo socjalne na starość, w przypadku rozwodu, separacji lub śmierci kierownika gospodarstwa. Zmian wymaga też podejście ubezpieczycieli, którzy powinni badać ryzyka ewentualnych luk w świadczeniach dla kobiet o różnej historii zatrudnienia.

Ważnymi elementami zwiększającymi zawodowe zaangażowanie kobiet są: inny podział obowiązków domowych, łatwy dostęp do usług i infrastruktury publicznej na obszarach wiejskich w zakresie zdrowia, edukacji, cyfryzacji, administracji oraz ofert pracy. Ważną rolę pełnią tutaj także kwestie przepisów dotyczących ochrony macierzyństwa, urlopu rodzicielskiego czy dni chorobowych dzieci. Szeroki zakres usług doradczych w tym zakresie dostępny jest u różnych podmiotów w całych Niemczech.

Uczestnicy dyskusji podkreślali także, że dla równości płci bardzo ważne jest, aby różnorodne płatne i bezpłatne zadania kobiet w rolnictwie były również widoczne poprzez regularne analizy rynku rolnego. W ten sposób wskaźniki równości, takie jak różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, różnica w sprawowaniu opieki nad dziećmi i seniorami będącymi członkami gospodarstw domowych na wsi, będą mogły być obliczane dla rolnictwa, co ułatwi planowanie działań na rzecz poprawy obecnej sytuacji.

Dzielenie się doświadczeniami na temat sytuacji kobiet na obszarach wiejskich w Europie daje nam wartościową perspektywę do tworzenia rozwiązań dla podobnych problemów kobiet w Polsce. Ważne jest również czerpanie z wiedzy i doświadczenia innych inicjatyw i organizacji kobiecych w rolnictwie, ponieważ dzięki temu możemy lepiej wspierać i promować rolę kobiet tak, aby kariera w rolnictwie była dla nich atrakcyjna.

– mówiła podczas spotkania Karolina Tarnawska.

W jubileuszowym 20 roku współtworzenia Unii Europejskiej i w przededniu polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej mamy okazję, aby również w całej Europie zwrócić uwagę na tematy ważne dla kobiet w sektorze rolno-spożywczym.

– podsumowała Małgorzata Bojańczyk.

Agro Woman to inicjatywa, która koncentruje się na jest tworzeniu platformy dla kobiet do dzielenia się swoim doświadczeniem, historiami oraz przestrzeni do dyskusji o roli zrównoważenia w rolnictwie, innowacjach, zarządzaniu i wyzwaniach przyszłości. Jej celem jest uatrakcyjnienie pracy kobiety w rolnictwie oraz wsparcie jej poprzez edukację merytoryczną.

Wystartował program Agro Woman Mentoring 2024

Agro Woman Mentoring 2024 to program, którego celem jest wsparcie rozwoju zawodowego kobiet z sektora rolno-spożywczego. Jest częścią inicjatywy Agro Woman dla aktywnych kobiet związanych zawodowo z produkcją żywności. Mentorkami i Mentorami w programie są przedstawiciele największych i najnowocześniejszych firm rolno-spożywczych w Polsce oraz eksperci branżowi.

Inicjatorem Agro Woman jest Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, które działa na rzecz upowszechnienia zrównoważonego modelu rolnictwa oraz zrównoważonej produkcji żywności w Polsce. Program mentoringowy skierowany jest do kobiet mieszkających na wsi, które samodzielnie lub wspólnie prowadzą działalność biznesową związaną z produkcją lub przetwórstwem żywności.

Zgłoszenia przyjmowane są od 19 do 31 marca 2024 roku, a w pierwszej, pilotażowej edycji programu przewidziano 16 miejsc dla uczestniczek w roli Mentee. W ramach Programu odbywać będą się regularne spotkania Mentorek lub Mentorów z Mentee oraz spotkania eksperckie. Udział w programie jest bezpłatny i możliwy zarówno stacjonarnie jak i w formule spotkań online, co stanowi zachętę i ułatwienie do aplikowania dla tych kobiet, dla których dojazd na spotkania stacjonarne byłby niemożliwy.

Kobiety od wieków stanowią kluczowy element działalności gospodarstw rolnych zarówno w Polsce jak i Europie. Obecnie mają wyjątkową okazję, aby wspierać zmiany i wspólnie odpowiadać na wyzwania przed jakim stoi rolnictwo oraz pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów. Pomimo znaczącej roli kobiet w rolnictwie, w debacie publicznej i branżowej silnie zakorzeniony jest stereotyp, że gospodarka rolna jest przede wszystkim domeną mężczyzn. W rzeczywistości znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce prowadzona jest przez kobiety – prowadzą one, samodzielnie lub wspólnie, 1/3 gospodarstw w naszym kraju.

– mówi Karolina Tarnawska, Wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Mentorkami i Mentorami Agro Woman są przedstawiciele partnerów programu oraz eksperci branżowi, posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, co pozwoli przekazać uczestniczkom cenną wiedzę i praktyczne spostrzeżenia oraz wspierać je na indywidualnej ścieżce kariery.

Agro Woman to inicjatywa, która nie tylko zachęca kobiety do aktywnego działania, ale też promuje i nagłaśnia ich wkład w rolnictwo i produkcję żywności. Celem naszej inicjatywy jest uatrakcyjnienie pracy kobiety w rolnictwie i produkcji żywności, co jest odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania społeczne. Chcemy wspierać i promować rolę kobiet tak, aby ich praca była dla nich atrakcyjna, dawała satysfakcję, możliwość realizacji własnych ambicji i przynosiła odpowiednie dla ich kompetencji i zaangażowania efekty ekonomiczne.

– podkreśla Małgorzata Bojańczyk, Dyrektorka Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Zgłoszenia do programu Agro Woman Mentoring 2024 przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie Agro Woman do 31 marca 2024 roku. Pilotażowa edycja programu zaplanowana została na 6 miesięcy i zakończy się 15 października 2024 roku.

Agro Woman to inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, której celem jest stworzenie platformy dla kobiet do dzielenia się swoim doświadczeniem, historiami oraz przestrzeni do dyskusji o roli zrównoważenia w rolnictwie, innowacjach, zarządzaniu i wyzwaniach przyszłości.

Agro Woman w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Polsce

6 lutego 2024 r. inicjatywa Agro Woman gościła w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Polsce. Spotkanie otworzyła Carolien Spaans, Radczyni ds. Rolnictwa w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie.

Rozmawialiśmy o wspieraniu kobiet w rolnictwie oraz przykładach działań jakie podejmuje Królestwo Niderlandów, aby wspierać ich rolę w wyzwaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego oraz zmianami klimatu.

Niderlandy zdecydowanie popierają feministyczną politykę zagraniczną. Bliskie jest nam dbanie o równe prawa i równość kobiet, jak również grup mniejszościowych. Jeśli chcemy wdrożyć nasz program zrównoważonego rozwoju, musimy wzmacniać pozycję kobiet również w sektorze rolnym. Oprócz przejścia do bardziej zrównoważonego sektora mówimy również o transformacji społecznej. W tym celu, w kształtowaniu naszego społeczeństwa, potrzebujemy różnorodności w polityce i podejmowaniu decyzji, również w ramach stowarzyszeń rolniczych. Dlatego cieszy nas, że możemy wspierać Agro Woman jako platformę do otwartej dyskusji i wymieniać się dobrymi praktykami.

– podkreśliła w swoim wystąpieniu Pani Daphne Bergsma, Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce.

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności Królestwa Niderlandów wspiera i finansuje również bezpośrednio różne inicjatywy na poziomie krajowym i europejskim, aby wzmocnić pozycję kobiet w rolnictwie.

Gościem spotkania była Pani Helma Vermuë -Joziasse, Vice-prezydentka The Women’s Committee of the European Copa-Cogeca, Przewodniczaca LTO Vrouw & Bedrijf, która podzieliła się swoim doświadczeniem dotyczącym wspierania kobiet w ramach działań Stowarzyszenia Rolników i Ogrodników w Królestwie Niderlandów.

LTO Vrouw & Bedrijf poprzez swoje działania wzmacnia pozycję społeczno-ekonomiczną kobiet w gospodarstwach rolnych, zwiększa świadomość kobiet na temat ich roli w pozycji finansowej i społecznej, stymuluje przywództwo kobiet, w tym w funkcjach administracyjnych. To wszystko w oparciu o wymianę wiedzy i nasze doświadczenia. Mamy program mentoringowy dla kobiet oraz w ramach dodatkowych aktywności realizujemy kampanię na rzecz dobrostanu psychicznego rolniczek i rolników.

 – mówiła podczas spotkania Helma Vermuë-Joziasse.

LTO Vrouw & Bedrijf zapewnia wsparcie, podnoszenie świadomości i ułatwia tworzenie sieci wiedzy. Koncentrując się na wyzwaniach osobistych i społecznych, tworzy perspektywę i aktywnie przyczynia się do przyszłościowego sektora rolnego – dla kobiet i ich rodzin.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Daphne Bergsma, Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce
 • Carolien Spaans, Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce
 • Olaf Horbańczuk, Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce
 • Bożena Bochenek, Ambasada Francji w Polsce 
 • Lidia Trochimiak, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
 • Anna Galica, Ambasada USA w Polsce
 • dr hab. Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Sylwia Michalak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Anna Rosa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Nina Dobrzyńska , Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Polsce
 • Hanna Chodkowska, Prezydencja Komisji Kobiet Copa-Cogeca
 • Karolina Tarnawska, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
 • Małgorzata Bojańczyk, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Agro Woman to inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, której celem jest stworzenie platformy dla kobiet do dzielenia się swoim doświadczeniem, historiami oraz przestrzeni do dyskusji o roli zrównoważenia w rolnictwie, innowacjach, zarządzaniu i wyzwaniach przyszłości.

Dziękujemy Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Polsce za zaproszenie i gościnę!

Dziękujemy Agro News za wsparcie medialne!